fbpx

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy, dostępny w ramach domeny pod adresem ba-ha-art.pl.pl prowadzony jest przez Barbarę Jurgę, w ramach jej działalności gospodarczej, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą EFEBIA Barbara Jurga, pod adresem ul. Gęsia 13 A, 32 – 300 Olkusz, posiadającą nr NIP 637 181 57 80, zwaną dalej: „Usługodawcą”.

§1.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu wymienione w nim pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami, stanowiącymi jego integralną treść, dostępny w formie elektronicznej umożliwiającej wydruk;
 2. Usługa elektroniczna – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm);
 3. Sklep – serwis internetowy dostępny pod domeną internetową https://barbarajurga.pl/ działający na zasadach określonych w Regulaminie, na który składają się elementy graficzne, funkcjonalności umożliwiające świadczenie Usług elektronicznych na rzecz Klientów; za pośrednictwem którego możliwe jest świadczenie usług określonych w Regulaminie;
 4. Klient – korzystająca ze Sklepu: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane w Sklepie;
 8. Towar – prezentowana do sprzedaży w Sklepie rzecz ruchoma np. książka, obraz itp.;
 9. Treść Cyfrowa – prezentowane do sprzedaży w Sklepie dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej np. plik w formacie MP3, MP4, PDF; Treść Cyfrowa prezentowana w Sklepie przez Usługodawcę nie są objęte umową zobowiązującą do przeniesienia własności Towaru z elementami cyfrowymi;
 10. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest zobowiązany zapłacić Usługodawcy za Treść cyfrową, usługę lub Towar, a w odniesieniu do treści cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości;
 11. Konto – utworzony w wyniku rejestracji przez Klienta i prowadzony w Sklepie dla Klienta, zbiór danych i ustawień Klienta, oznaczony unikalną nazwą (loginem), w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu, w tym o złożonych zamówieniach na dostarczenie Treści Cyfrowe w Sklepie; Dostęp do Konta możliwy jest po Zalogowaniu przez Klienta;
 12. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 13. Logowanie/Zalogowanie – procedura autoryzacji w systemie w celu uzyskania dostępu do Konta, wymagająca podania przez Klienta loginu, którym jest podany podczas rejestracji Konta adres elektroniczny oraz hasła;
 14. Newsletter – Usługa elektroniczna, polegająca na dostarczaniu Klientom informacji na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, za zgodą Klienta, obejmujących: działaniach podejmowanych przez Usługodawcę, w tym o promocjach i nowościach w Sklepie, a także o Towarach, Produktach Cyfrowych i usługach prezentowanych w Sklepie;. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 15. Ustawa – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.);

§2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Usługodawca:
  1. prowadzi w ramach Sklepu sprzedaż Towarów i usług;
  2. świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu następujące usługi drogą elektroniczną: usługę formularza kontaktowego, formularz Zamówienia, umożliwienie przeglądania treści w Sklepie i składania Zamówień, prezentowanie treści, usługę Newslettera, usługę Konta.
  3. umożliwia Klientom powiadamianie o statusie Zamówień i kontrolowanie Zamówień;
  4. dostarcza odpłatnie i nieodpłatnie w ramach Sklepu Treści Cyfrowe.
 3. Sprzedaż w Sklepie odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a Towary, Treści Cyfrowe i usługi dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Klient może kontaktować się z Usługodawcą przy użyciu poczty elektronicznej pod adresem kontakt@barbarajurga.pl, względnie pisemnie na adres przedsiębiorstwa wskazany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Formularz kontaktowy udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie nie spełnia wymogów trwałego nośnika w rozumieniu przepisów prawa i nie gwarantuje zachowania pisemnej korespondencji.
 5. W celu korzystania z funkcjonalności Sklepu niezbędne jest, by Klient zapewnił sobie we własnym zakresie:
  1. urządzenie końcowe (np. komputer, laptop, smartfon, tablet itp.) w którym zainstalowany jest system operacyjny, z dostępem do sieci Internet, obsługujące protokół HTTPS;
  2. zainstalowaną i zaktualizowaną do najnowszej dostępnej wersji, zgodnie z zaleceniami producenta, przeglądarkę internetową z obsługą technologii JavaScript i Cookies;
  3. aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej (e-mail);
  4. zainstalowane i zaktualizowane oprogramowanie umożliwiające korzystanie z plików typu PDF (np: Adobe Digital Editions, MobiPocket Reader, Calibre, Adobe Reader);
 6. W celu odtworzenia dostępnych w Sklepie Treści Cyfrowych w postaci:
  1. plików MP3 niezbędne jest zainstalowane oprogramowanie umożliwiające korzystanie z plików typu MP3 (np: Winamp, Windows Media Player);
  2. plików typu PDF niezbędne jest zainstalowanie oprogramowanie umożliwiające korzystanie z plików typu PDF (np: Adobe Digital Editions, MobiPocket Reader, Calibre, Adobe Reader);
  3. audiobooków – niezbędne jest zainstalowanie oprogramowanie umożliwiające korzystanie z plików typu mp3 (np: Winamp, Windows Media Player), a także umożliwiające rozpakowanie archiwum w formacie ZIP – które Klient powinien zapewnić sobie we własnym zakresie. Przy każdym z plików prezentowanych w Sklepie zamieszczona jest informacja zawierająca format i wielkość Pliku (np. PDF, mp3), ewentualnie inne informacje o wymaganiach technicznych, jakie musi zapewnić sobie Klient w celu odtworzenia/pobrania danego pliku. Przed dokonaniem zamówienia Klient powinien sprawdzić, czy urządzenie, z którego korzysta posiada wystarczającą pamięć oraz oprogramowanie, pozwalające na odtworzenie i utrwalenie danego pliku na tym urządzeniu.
 7. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 8. Klienta obowiązuje:
  1. zakaz dostarczania treści (np. elementów tekstowych, graficznych lub multimedialnych) o charakterze bezprawnym, a szczególności treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich;
  2. korzystanie ze Sklepu zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem, a także w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania i nieuciążliwy dla Usługodawcy lub innych Klientów i z poszanowaniem ich praw;
  3. zakaz podejmowania w Sklepie czynności naruszających przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego;
  4. zakaz umieszczania w Sklepie niezamówionej informacji handlowej;
  5. zakaz wykorzystywania treści umieszczonych w Sklepie, a do których Klient nie posiada tytułu prawnego bez wyraźnej zgody Usługodawcy.
 9. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówień lub ograniczyć dostęp Klienta do Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
  1. podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich;
  2. podjęcia działania sprzecznego z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa lub z zasadami współżycia społecznego;
 10. Korzystanie przez Klienta z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, pomimo stosowania różnorodnych zabezpieczeń przez Usługodawcę może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.
 11. Usługodawca nie prowadzi w Sklepie sprzedaży hurtowej.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są każdorazowo podawane w Sklepie na stronie, na której prezentowany jest Towar, usługa lub Treść Cyfrowa. W przypadku niektórych usług, Usługodawca może umieścić w Sklepie również zasady świadczenia danej usługi (regulamin świadczenia danej usługi).
 2. Klient może składać drogą elektroniczną Zamówienia Towarów, usług i Treści Cyfrowych prezentowanych w Sklepie 24 godziny na dobę, z tym zastrzeżeniem, że realizacja Zamówienia przez Usługodawcę odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
 3. Ceny prezentowane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatki, natomiast nie zawierają kosztów za dodatkowe usługi, o ile takie występują. Cena Produktu lub usługi i wszystkich dodatkowych usług związanych z zakupem oraz aktualne metody i koszty dostawy podane są przed ostatecznym zatwierdzeniem Zamówienia. Usługodawca może określić minimalną wartość Zamówienia, dla której koszty dostawy są dla Klienta darmowe.
 4. W celu złożenia Zamówienia Klient postępuje zgodnie z wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury składania Zamówienia, a w szczególności dokonuje następujących czynności w kolejności wskazanej przez Usługodawcę w Sklepie:
  1. wybiera rodzaj i ilość Towarów, Treści Cyfrowych lub usług poprzez dodanie ich do wirtualnego koszyka,
  2. przechodzi do wirtualnego koszyka,
  3. w przypadku zamówienia Towarów wskazuje w wirtualnym koszyku sposób ich doręczenia, spośród form dostępnych w Sklepie,
  4. przechodzi do wirtualnej kasy – formularza Zamówienia,
  5. wypełnia pola formularza Zamówienia swoimi danymi wskazanymi w interaktywnym formularzu w celu rejestracji Konta: imieniem i nazwiskiem, adresem do wysyłki (ulica, numer domu, numer mieszkania, miasto, kod pocztowy), adresem poczty elektronicznej i numerem telefonu, (do których Klient ma dostęp), a jeśli Klient zażądał w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również danych firmy i numeru NIP.
  6. wskazuje w formularzu Zamówienia sposób płatności za Zamówienie, spośród form dostępnych w Sklepie,
  7. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem,
  8. oświadcza, że zapoznał się z informacją o prywatności,
  9. klika w ikonkę „Zamawiam i płacę”.
 5. W celu złożenia Zamówienia na dostarczenie Treści Cyfrowych Klient postępuje zgodnie z wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury składania Zamówienia, a w szczególności dokonuje następujących czynności, w kolejności wskazanej przez Usługodawcę w Sklepie:
  1. wybiera rodzaj Treści Cyfrowej poprzez jej dodanie do wirtualnego koszyka,
  2. przechodzi do wirtualnego koszyka,
  3. dokonuje rejestracji w Sklepie poprzez utworzenie Konta,
  4. wskazuje w formularzu Zamówienia sposób płatności za Zamówienie, spośród form dostępnych w Sklepie,
  5. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem,
  6. oświadcza, że wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w Regulaminie,
  7. klika w ikonkę „Zamawiam i płacę”.
 6. Złożenie oświadczeń wskazanych w formularzach Zamówień dostępnych w Sklepie jest dobrowolne, jednak brak złożenia oświadczeń oznaczonych „*” (gwiazdką) uniemożliwia skuteczne złożenie Zamówienia w Sklepie, o czym Klient jest informowany poprzez wyświetlenie komunikatu podczas składania Zamówienia.
 7. Na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta w formularzu Zamówienia Usługodawca może wysyłać informacje niezbędne do realizacji i obsługi Zamówienia, wobec czego Klient zobowiązany jest podać taki adres poczty elektronicznej, do której jest uprawniony i ma aktywny dostęp.
 8. Złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w ikonkę „Zamawiam i Płacę” pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta wskazanej w Sklepie Ceny.
 9. Po kliknięciu „Zamawiam i płacę”, jeśli Klient wybrał zewnętrznego dostawcę, jako sposób płatności, Klient jest automatycznie przekierowywany na platformę internetową zewnętrznego dostawcy usług płatniczych w celu dokonania płatności, a następnie wybiera formę płatności dostępną na tej platformie. Płatność taka jest możliwa po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu płatności wybranej instytucji, którego treść jest udostępniana Klientowi przez zewnętrznego dostawcę przed dokonaniem przez niego płatności.
 10. W przypadku wybrania przez Klienta sposobu płatności za Zamówienie przelewem bankowym, o ile taka forma zapłaty jest dostępna w Sklepie, informacja o danych do przelewu jest wysyłana przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 11. Potwierdzeniem złożenia Zamówienia przez Klienta i zawarcia umowy sprzedaży jest otrzymanie przez niego wiadomości o: potwierdzeniu złożenia Zamówienia oraz dokonaniu przez niego płatności na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Do wiadomości elektronicznej dołączany jest Regulamin, względnie inne regulaminy świadczenia usługi (jeśli dotyczy to usługi), a także informację o udzielonej przez Klienta zgodzie na dostarczanie Treści Cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 12. Usługodawca wystawia w Sklepie faktury VAT, korekty faktur VAT oraz duplikaty faktur VAT w formie elektronicznej w formacie PDF, na co Klient wyraża zgodę poprzez akceptację Regulaminu. Faktura VAT jest dostarczana Klientowi drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie składania Zamówienia. W przypadku gdy przesłanie ww. dokumentów księgowych w formie elektronicznej z przyczyn technicznych nie będzie możliwe, Usługodawca przesyła ww. dokumenty księgowe w formie papierowej.
 13. W przypadku złożenia Zamówienia jednocześnie Treści Cyfrowych, Towarów i usług, zamówienie może zostać podzielone na Zamówienie dotyczące Treści Cyfrowych oraz Zamówienie dotyczące Towarów. W takim przypadku każde Zamówienie może zostać zrealizowane oddzielnie, o czym Klient jest informowany.
 14. Warunkiem przystąpienia do realizacji Zamówienia przez Usługodawcę jest zapłata Ceny przez Klienta. Brak dokonania płatności przez Klienta w trakcie procedury składania Zamówienia spowoduje anulowanie Zamówienia.
 15. Czas dostarczenia Towaru do Klienta podawany jest każdorazowo w Sklepie przy opisie Towaru. Towar doręczany jest Klientowi na podany przez Klienta adres do wysyłki bądź w punkcie odbioru, wybranym przez Klienta. Dostawa Towarów możliwa jest jedynie na terenie Polski. W przypadku jednoczesnego Zamówienia kilku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, chyba, że w podsumowaniu Zamówienia znajdzie się informacja o podzieleniu Zamówienia na części.
 16. Dostarczenie Klientowi zakupionej i opłaconej przez niego Treści Cyfrowej następuje niezwłocznie (nie później niż w terminie 24 godzin) poprzez umieszczenie i udostępnienie Treści Cyfrowej na Koncie Klienta, o czym Klient jest informowany w wiadomości elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail. Treść Cyfrowa będzie umieszczona i udostępniona na Koncie Klienta przez okres jednego roku od dnia jej umieszczenia na Koncie Klienta. W przypadku niektórych Treści Cyfrowych Klient ma możliwość ich pobrania na urządzenie końcowe poprzez kliknięcie przycisku: „Pobierz” (np. pliki PDF, audiobooki). Treść Cyfrowa powinna być niezwłocznie pobrana i zarchiwizowana przez Klienta. Usługodawca nie gwarantuje archiwizacji treści Cyfrowej po zakończeniu okresu udostępnienia jej Klientowi. Informacja o tym, czy Treść Cyfrową można pobrać (np. pliki PDF, audiobooki) czy wyłącznie odtworzyć na Koncie Klienta (np. kursy online), umieszczana jest w opisie danej Treści Cyfrowej.
 17. Wszelkie Towary, usługi lub Treści Cyfrowe udostępniane za pośrednictwem Sklepu, a także wszelkie treści i identyfikacja wizualna w Sklepie (jako przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia), stanowią przedmiot ochrony, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.u. z 2019 poz. 1231 z późn. zm.).
 18. Klient ma prawo korzystać z Towarów, Treści Cyfrowych lub usług na zasadach określonych w Regulaminie, wyłącznie na własny osobisty użytek i nie może ich udostępniać podmiotom trzecim, a w szczególności Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ich lub udostępniania ich opracowań w całości lub we fragmentach w jakimkolwiek celu, zwielokrotniania w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§4.

REJESTRACJA KONTA W SKLEPIE

 1. W celu złożenia Zamówienia na dostarczenie Treści Cyfrowych Klient dokonuje rejestracji w Sklepie, w wyniku której, zostanie dla niego utworzone Konto. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. Konto jest niezbywalne i zabezpieczone utworzonym przez Klienta hasłem.
 2. W ramach usługi Konta możliwe jest dokonywanie podglądu historii zamówień na dostarczenie Treści Cyfrowych w Sklepie i kontrolowanie statusu Zamówienia. Utworzenie i posiadanie konta przez Klienta jest niezbędne do złożenia Zamówienia na Treści Cyfrowe i pobrania lub odtworzenia zakupionych przez niego Treści Cyfrowych, które to czynności mogą zostać wykonane wyłącznie przy użyciu aktywnego Konta w Sklepie.
 3. Rejestracja w Sklepie w celu utworzenia Konta polega na dokonaniu przez Klienta łącznie następujących czynności:
  1. wypełnieniu pól w interaktywnym formularzu rejestracyjnym w Sklepie, następującymi danymi: imię, nazwisko, numer telefonu, adres do doręczeń, utworzonymi przez Klienta: loginem (unikalną nazwą Klienta) i hasłem dostępu do Konta, a także jego adresem poczty elektronicznej;
  2. złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu;
  3. złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o prywatności;
  4. przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Sklepu poprzez kliknięcie przycisku znajdującego się na końcu formularza rejestracyjnego: „PRZEŚLIJ”;
 4. Złożenie oświadczeń wskazanych w formularzu rejestracyjnym dostępnym w Sklepie jest dobrowolne, jednak brak złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz zapoznaniu się z informacją o prywatności uniemożliwia skuteczne zarejestrowanie Konta w Sklepie.
 5. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym pełnych i prawdziwych danych.
 6. Loginem wymaganym do rejestracji w celu utworzenia Konta może być tylko adres poczty elektronicznej, do którego Klient ma dostęp na czas istnienia Konta. Na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta podczas procedury rejestracji, Usługodawca może wysyłać informacje niezbędne do działania funkcjonalności w Sklepie i wykonania danej procedury np.: usunięcie Konta, przypomnienie hasła, informacje o złożonych Zamówieniach itp.
 7. Utworzenie Konta następuje z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości mailowej o potwierdzeniu utworzenia Konta wraz z załącznikiem w postaci Regulaminu, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 8. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie, poprzez wysłanie takiego oświadczenia do Usługodawcy drogą mailową na adres: kontakt@barbarajurga.pl lub drogą pocztową. W takim przypadku Konto wraz z zawartością zostanie usunięte niezwłocznie przez Usługodawcę.
 9. Dane podane przy rejestracji Konta, z wyjątkiem loginu, mogą zostać przez Klienta zmienione po zalogowaniu się na Koncie Klienta. Klient powinien niezwłocznie dokonywać aktualizacji swoich danych w Sklepie, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta, w przypadku gdy dane staną się nieaktualne.
 10. Logowanie w Sklepie na Konto odbywa się w poprzez podanie przez Klienta loginu i hasła, utworzonych podczas rejestracji, w zakładce „Zaloguj się” na stronie internetowej Sklepu.
 11. W przypadku, gdy Klient zapomni hasła do Konta, może je odzyskać poprzez prawidłowe wypełnienie formularza odzyskiwania hasła. W takim przypadku drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji w Sklepie Klient otrzyma link do zresetowania hasła wraz ze wskazówkami postępowania w celu utworzenia nowego hasła przez Klienta.
 12. Klient zobowiązuje się do nieudostępniania Konta w jakiejkolwiek formie osobom trzecim oraz do zachowania w tajemnicy hasła do Konta.
 13. W przypadku gdy bezpieczeństwo Konta jest zagrożone, Usługodawca może na określony czas zablokować Konto bądź dostęp do wybranych usług w ramach Konta, o czym zobowiązany jest powiadomić Klienta.
 14. Usługodawca ma prawo wprowadzić ograniczenia w korzystaniu z Konta, włącznie z usunięciem Konta, w przypadku rażącego złamania Regulaminu przez Klienta lub próby działania na szkodę Usługodawcy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Klienta na adres poczty elektronicznej do zaprzestania naruszeń.

§5.

NEWSLETTER

 1. Usługodawca świadczy usługę subskrypcji Newslettera, w ramach której za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), za jego zgodą, wysyłana jest przez Usługodawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługodawca sam decyduje o częstotliwości wysyłki Newslettera.
 2. Zgoda na wysyłkę Newslettera ma charakter dobrowolny, a Klient może wycofać zgodę w każdym czasie.
 3. W celu zamówienia subskrypcji Newslettera Klient udostępnia swój adres e-mail w odpowiednim polu w formularzu.
 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera, wysyłając Usługodawcy oświadczenie o rezygnacji z Newslettera drogą poczty elektronicznej lub pocztową.
 5. Usługodawca może rozwiązać w każdym czasie umowę w zakresie świadczenia usługi Newslettera z ważnych powodów t.j.:
  1. zmiana przepisów prawa w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, która wpływa na wzajemne prawa i obowiązki stron, lub zmiana interpretacji powyższych przepisów wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji właściwych urzędów lub organów;
  2. zmiana zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie się z dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
  3. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi.
 6. O zamiarze zaprzestania świadczenia usługi Newslettera Usługodawca poinformuje Klienta z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem wysyłając stosowne zawiadomienie w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

§ 6.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY ZA ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ I UPRAWNIENIA KONSUMENTA

 1. W razie braku zgodności Towaru z umową, Klientowi będącemu Konsumentem, a także Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługują uprawnienia określone w przepisach prawa, a w szczególności w Ustawie.
 2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował.
 3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
 1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
 4. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 5. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Usługodawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3 oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
 1. zostało ono przeprowadzone przez Usługodawcę lub na jego odpowiedzialność;
 2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Usługodawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 Ustawy.
 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
 2. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 4. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 5. Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca.
 6. Konsument udostępnia Usługobiorcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
 7. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Usługodawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 8. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 9. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 1. Usługodawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 9;
 2. Usługodawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 10-12;
 3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
 4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ustępach poprzedzających.
 5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
 2. Usługodawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Usługodawcy na jego koszt. Usługodawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Usługodawcę obowiązków wynikających z ust. 8-20.
 8. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta, a nie znajdują zastosowania wobec przedsiębiorców.

§ 7.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY ZA ZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWEJ Z UMOWĄ I UPRAWNIENIA KONSUMENTA

 1. Treść Cyfrowa jest zgodna z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
 3. Ponadto Treść Cyfrowa, aby mogła zostać uznana za zgodną z umową, musi:
 1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści Cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Treści cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Treści Cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
 1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
 1. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 2. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy.
 3. Usługodawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści Cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:
 1. dostarczania Treści Cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
 2. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj Treści Cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 3. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę zgodnie z ust. 3, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści Cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
 1. poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
 2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.
 1. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści Cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści Cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści Cyfrowej.
 2. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie Treści Cyfrowej w sposób ciągły, Treść Cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.
 3. Treść Cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 4. Do integracji Treści Cyfrowej § 6 ust. 4 Regulaminu (przepis art. 43b ust. 5 Ustawy) stosuje się odpowiednio.
 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści Cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści istniał w chwili ich dostarczenia.
 6. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści Cyfrowej z umową określonego w ust. poprzedzającym, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści Cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści Cyfrowej w zakresie uregulowanym w § 7 ust. 3 Regulaminu (art. 43k ust. 3 Ustawy), który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.
 9. Domniemania określone w ust. 9 i 11 nie mają zastosowania, jeżeli:
 1. środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
 2. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści Cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 1. Jeżeli Treść Cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 2. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
 3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści Cyfrowej oraz wartość Treści Cyfrowej zgodnej z umową.
 4. Usługodawca doprowadza Treść Cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.
 5. Jeżeli Treść Cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 1. doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy;
 2. Usługodawca nie doprowadził Treści Cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. 43 m ust. 4 Ustawy;
 3. brak zgodności Treści Cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Treść Cyfrową do zgodności z umową;
 4. brak zgodności Treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy;
 5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści Cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Treści Cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości Treści Cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że Treść Cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść Cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść Cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowej z umową jest istotny.
 3. Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść Cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.
 4. Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści Cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści Cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 5. Usługodawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 7.

ZASADY WYKONYWANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidzianych przez przepisy prawa, z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 3. dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 1. obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
 2. polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
 3. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: EFEBIA Barbara Jurga, ul. Gęsia 13 A, 32 – 300 Olkusz. Usługodawca zapewnia także możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@barbarajurga.pl.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści Cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 6. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z Treści Cyfrowych, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do Treści Cyfrowych lub zablokowanie konta użytkownika. Przepis ten nie ma wpływu na inne uprawnienia Konsumenta, określone w Ustawie.
 1. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a Towar dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Usługodawca jest zobowiązany do odebrania Towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter Towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 5. o dostarczanie Treści Cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy.

§8.

REKLAMACJE

 1. Reklamacja przysługuje tylko Klientom będącym Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest wyłączona.
 2. Reklamacje można przesyłać:
 1. w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kontakt@barbarajurga.pl
 2. w drodze pisemnej na adres: EFEBIA Barbara Jurga, ul. Gęsia 13 A, 32 – 300 Olkusz
 1. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, zalecane jest by Konsument wraz z reklamacją, zawierającą dane kontaktowe, przesłał: dowód zakupu, opis zawierający jak najwięcej informacji dotyczących przyczyn i okoliczności stwierdzenia nieprawidłowości, rodzaju tych nieprawidłowości, a także sprecyzowania żądania Konsumenta t.j. sposobu, w jaki Konsument oczekuje rozpatrzenia reklamacji. Wymogi podane w niniejszym ustępie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio dostarczania Treści Cyfrowych i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację.
 4. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zwrócenie się w szczególności do:
 1. Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą,
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 3. powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 1. Usługodawca podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny, możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023.
 3. Regulamin może ulec zmianie w następujących przypadkach:
 1. zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu w tym w szczególności: regulujących sprzedaż Towarów, Treści Cyfrowych lub regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wzajemne prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 2. nałożenia określonych obowiązków przez organy państwa, które powodują, że brak zmiany Regulaminu spowoduje brak realizacji tych obowiązków przez Usługodawcę;
 3. usprawnienie działania Sklepu i obsługi Klientów;
 4. poprawa ochrony prywatności Klientów;
 5. zmiany redakcyjne Regulaminu;
 6. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 7. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
 8. wprowadzenia w Sklepie nowych Towarów lub usług, które powoduje, że Regulamin musi zostać dostosowany do rodzaju tych Towarów lub ich cech szczególnych i właściwości;
 9. w celu usunięcia zapisów Regulaminu, które są niezgodne z aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie, w tym w szczególności naruszają prawa Klientów.
 1. O każdej zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani za pomocą wiadomości, przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta. Klienci, którzy posiadają Konto mają prawo wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Termin wypowiedzenia w takim przypadku wynosi 30 dni.
 2. Zmiana Regulaminu nie wpływa na umowy sprzedaży zawarte przez Klienta z Usługodawcą przed zmianą Regulaminu.
 3. Zmiana adresów stron internetowych, adresów e-mail, numerów telefonów wskazanych w Regulaminie, nie stanowi zmiany Regulaminu. O takich zmianach Klienci powiadamiani są e-mailowo i jest notyfikowana Użytkownikom na stronie Serwisu logowania lub e-mailowo.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego.

ZAŁĄCZNIKI:
1. WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

________________________Imię i nazwisko

________________________Adres

________________________

________________________Adres e-mail

Dane Klienta

EFEBIA Barbara Jurga,

ul. Gęsia 13 A

32 – 300 Olkusz

adres e-mail: kontakt@barbarajurga.pl


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów/Treści Cyfrowych(*):

Data Zamówienia: ___________________

Numer Zamówienia: ___________________

Data odbioru Towaru/Treści Cyfrowej: ___________________

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów): ___________________

Adres Konsumenta(-ów): _________________________________________________________________

_____________________ _____________________

Data: Podpis Konsumenta(-ów)

DEFINI Zamówienia: _______

Data odbioru Towaru/Treści Cyfrowej: _______

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów): _______

Adres Konsumenta(-ów): _____________________________________________________


Data: Podpis Konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin : ostania aktualizacja 01.01.2023